تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۱:۱
فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
منبع : دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری